// //
Osmanlý Padiþahlarý, Osmanlý Padiþahlarý Dönemi ve Hayatlarý - osmanlipadisahlari.gen.tr
osmanlipadisahlari.gen.tr
Osmanlý Padiþahlarý

Ana Sayfa | Soru Cevaplar | Yeni Makale Ekle | En Son Yapýlan YorumlarOsmanlý Padiþahlarý

Osmanlý Padiþahlarý, Osmanlý Devleti veya Osmanlý Ýmparatorluðu (Osmanlý Türkçesi; Devlet-i Aliyye-i Osmaniye) 1299-1922 yýllarý arasýnda varlýðýný sürdürmüþtür. Türk devletidir. Devletin kurucusu ve Osmanlý Hanedanýnýn atasý olan Osman Gazi, Oðuzlarýn Bozok kolunun Kayý boyundadýr. Devlet, Bilecik ilinin Söðüt ilçesinde kurulmuþtur. Ýstanbul ile sýnýrlý bir þehir devletine dönüþmüþ olan Bizans Ýmparatorluðu'nu yýkmýþ, bazý tarihçilere göre bu yeni Çað'ý baþlatan olay olmuþtur.

Osmanlý padiþahlarý, Osmanlý hanedanýndan 36 padiþah yani toplam, 623 sene hüküm sürmüþtür. Ýlk önce Bey diye isimlendirilen padiþahlar, 1383'den itibaren Sultan, 1517 tarihinden sonra da Sultan unvanýna ek olarak Halife unvanýný da taþýmaya baþlamýþlardýr. Osmanlý padiþahlarý tahta çýktýklarýnda yayýnlanan bir tür genelge olan Adaletname; kanunlara uyulmasý ve herhangi bir haksýzlýða hiç kimsenin uðratýlmamasý konularý hakkýnda kaleme alýnýrdý. Osmanlý tahtýna toplam, 36 padiþah oturmuþtur. Bunlar;

Sultan Osman Gazi

Babasý; Ertuðrul Bey Annesi, Adý bilinmiyor. Doðum Tarihi, 1258 Tahta Çýkýþý, 1299 (1300) Ölümü, 1324

1284-1326 Yýllarý arasýnda Osmanlý Devleti'ni idare etti. Babasý Ertuðrul Gazi'nin vefatýndan sonra, gözü pek ve mertliði, ahlaký ve meziyetleri ile aþiret, kavim ve kabileye baþ olacak liderlik vasfýna sahip olduðundan dolayý bu göreve getirildi. Cesareti ve kahramanlýðý yüzünden ona "Kara Osman Bey" lakabý takýlmýþtý. "Oðuzname "de kahramanlara "Karalarýn karasý" diye atýfta bulunulur.

Sultan Orhan Gazi

Babasý, Sultan Osman Bey Annesi, Mal Hatun Doðum Tarihi, 1281 Tahta Çýkýþý, 1326 Ölümü, 1360

Sultan Orhan Gazi. 1324-1360 yýllarý arasýnda Osmanlý Devleti'ni idare etti. Babasý Bizans'lýlara karþý mücadeleye giriþtiði tarihten itibaren askerlik ve idari iþlere atýlarak devlet idaresini öðrendi. Akça Koca Gazi'nin öðrencisi oldu. Fazla gösteriþi sevmezdi, ömrünün büyük bir kýsmýný savaþ alanlarýnda geçirdi.

Sultan Murad Hüdavendigar

Babasý, Sultan Orhan Bey Annesi, Nilüfer Hatun Doðum Tarihi, 1326 Tahta Çýkýþý, 1360 Þehit Olduðu Tarih, 1389

Sultan Murad, 1360-1389 yýllarý arasýnda Osmanlý Devleti'ni idare etti. Babasýnýn Bursa'yý aldýðý 1326 tarihinde doðdu. Annesi Nilüfer Hatun'du. Ýyi bir askeri ve idari teþkilatçý idi. Osmanlý Devleti'nin küçük bir beylikten imparatorluk haline gelmesi çalýþmalarý O'nun zamanýnda baþlamýþtýr. Karamanoðlu Devleti'ni yýkmýþ, Anadolu'daki bir engeli ortadan kaldýrmýþtýr. Edirne'yi ve çevresini alarak ülkesini Balkanlar bölgesinde geniþletmiþtir.

Sultan Yýldýrým Bayezid Han

Babasý, Sultan 1. Murad Annesi, Gülçiçek Hatun Doðum Tarihi, 1360 Tahta Çýkýþý,v1389 Ölümü, 8 Mart 1403

Sultan Bayezid. 1389-1403 yýllarý arasýnda Osmanlý Devletini idare etti. Babasýnýn saltanatýnýn ilk yýllarýnda O'nunla birlikte savaþlara katýlarak iyi bir komutan olarak yetiþti. Babasýnýn savaþ sýrasýnda vefatý üzerine idaresini eline aldý. Rumeli'deki fetihlerinden sonra Anadolu'ya dönüp, birçok yerleri ülkesine katarak sýnýrlarýný geniþletti.

Sultan Mehmed Çelebi Han

Babasý, Sultan Bayezid Han Annesi, Devlet Hatun Doðduðu Tarih, 1387 Padiþah Olduðu Tarih, 1413 Öldüðü Tarih, 1421

Sultan Mehmed, 1387-1421 yýllarý arasýnda Osmanlý Devleti'ni idare etti. Babasýnýn ölümü üzerine baþlayan taht kavgalarý yüzünden kardeþleriyle savaþmak zorunda kaldý. Fetret Devri denilen þehzadeler saltanat kavgasýna son vererek 1413 yýlýnda 26 yaþýnda tahta geçti.

Sultan II.Murad Han

Babasý, Sultan I. Mehmed Han Annesi, Emine Hatun Doðduðu Tarih, 1402 Devlet Reisi Olduðu Tarih, 1421-1443 Ýkinci defa, 1443 Son defa, 1444-1451 Öldüðü Tarih, 3 Þubat 1451

Sultan II.Murad, 1421-1451 yýllarý arasýnda Osmanlý Devleti'ni idare etti. Anadolu'da Timur ile yapýlan savaþlar sýrasýnda ülke topraklarýndan çýkmýþ olan Balkanlar bölgesindeki önemli bölgeleri tekrar ülkesine kazandýrdý.

Fatih Sultan Mehmed Han

Babasý, Sultan II. Murad Annesi, Hüma Hatun Doðduðu Tarih, 30 Mart 1432 Padiþah Olduðu Tarih, 1444-1451 Öldüðü Tarih, 3 Mayýs 1481

Sultan II.Mehmed, yedinci padiþah olarak Osmanlý tahtýna çýktý. 1451-1481 yýllarý arasýnda Osmanlý Devleti'ni idare etti. Edirne'de dünyaya gelmiþtir. Çok yönlü bir kiþiliðe sahiptir. Üstün zekasý küçük yaþlarda çýkmýþtýr.

Sultan II. Bayezid Han

Babasý, Sultan II. Mehmed Annesi, Mükrime Hatun Doðduðu Tarih, 1452 Padiþah Olduðu Tarih, 19 Mayýs 1481 Tahttan Mecburi Ýniþi, 25 Nisan 1512 Öldüðü Tarih, 26 Mayýs 1512

Sultan II. Bayezid, sekinci padiþah olarak Osmanlý tahtýna çýktý. 1481-1512 yýllarý arasýnda Osmanlý Devleti'ni idare etti. Babasýnýn 1481 tarihinde sefere giderken Gebze yakýnlarýnda vefatý üzerine devlet ileri gelenleri tarafýndan iktidara getirilmiþtir.

Yavuz Sultan Selim Han

Babasý, Sultan II. Bayezid Annesi, Ayþe Hatun Doðum Tarihi, 1470  Tahta Çýkýþý, 25 Nisan 1512 Ölümü, 21 Eylül 1520

Sultan Selim, dokuzuncu padiþah olarak Osmanlý tahtýna çýktý. 1512-1520 Yýllarý arasýnda Osmanlý Devleti'ni idare etti. Kendinden öncekilere kýyasla en az iktidarda kalan Padiþah oldu. Tahtý babasýndan zorla alarak, onun sakin kiþiliðine karþýlýk, hýrslý, mücadeleci ve çok atak bir yapýya sahipti.

Kanuni Sultan Süleyman Han

Babasý, Yavuz Sultan Selim Annesi, Hafize Hatun Doðum Tarihi, 1495 Tahta Çýkýþý, 30Eylül 1520 Ölümü, 6/7 Eylül 1566

1520-1566 Yýllarý arasýnda Osmanlý Devleti'ni idare etti. Babasýnýn ölümü üzerine, O'nun tek oðlu olarak 1520 tarihinde Manisa'dan Ýstanbul'a gelerek onuncu padiþah olarak tahta geçti. Osmanlý Padiþahlarý arasýnda iktidarda hemen hemen en uzun kalan, Osmanlý Devleti'ni en büyük sýnýrlarýna ulaþtýran Sultan oldu.

Sultan II. Selim Han 1524-1574

Babasý, Kanuni Sultan Süleyman Annesi, Hürrem Sultan Doðum Tarihi, 1524 Padiþah Olduðu Tarih, 29 Eylül 1566 Öldüðü Tarih, 21 Aralýk 1574

1566-1574 yýllarý arasýnda Osmanlý Devleti'ni idare etti. Babasýnýn ölümü üzerine, O'nun tek oðlu olarak 1566 tarihinde padiþah olarak tahta geçti. Dedesi Selim Han gibi 8 yýl taht'a kalarak kýsa bir iktidar dönemi yaþadý. 

Sultan III. Murad Han 1546-1595

Babasý, Sultan II. Selim Annesi, Nur Banu Sultan Doðum Tarihi, 1546 Tahta Çýkýþý, 22 Aralýk 1574 Ölümü, 16 Ocak 1595

1574-1595 yýllarý arasýnda Osmanlý Devleti'ni idare etti.

Osmanlý Padiþahlarý

. Babasýnýn öldüðünde Manisa'da vali olarak bulunuyordu. Sokullu Mehmed Paþa'nýn kendisine ilettiði haber üzerine Ýstanbul'a gelerek on ikinci padiþah olarak iktidarý teslim aldý.

Sultan III. Mehmed Han 1566-1603

Babasý, Sultan III. Murad Annesi, Safiye Sultan Doðduðu Tarih, 27 Ocak 1595 Öldüðü Tarih, 22 Aralýk 1603

Sultan III. Mehmed, on üçüncü padiþah olarak Osmanlý tahtýna çýktý. Manisa'da doðdu. Annesinin gözetiminde ve etkisinde iyi eðitim alarak yetiþti.

Sultan I. Ahmed Han 1590-1617

Babasý, Sultan III. Mehmed Annesi, Handan Sultan Doðduðu Tarih, 18 Nisan 1590 Padiþah Olduðu Tarih, 21 Aralýk 1603 Ölümü, 22 Kasým 1617

Sultan Ahmed, on dördüncü padiþah olarak Osmanlý tahtýna çýktý. Eski geleneði bozarak kardeþi Mustafa'yý katletmedi. Küçük yaþta saltanat sorumluluðunu teslim aldýðýnda devlet doðuda Ýran ile batý da Avusturya ile harp halinde idi.

Sultan I. Mustafa Han 1592-1639

Babasý, Sultan III. Mehmed Annesi, Ýsmi tarihe kaydedilmemiþ. Doðduðu Tarih, 22 Kasým 1617 Tahttan Ýndirildiði Tarih, 26 Þubat 1618 Ölümü, Ocak 1639

Sultan Mustafa, on beþinci padiþah olarak Osmanlý tahtýna çýktý. Babasý Manisa'da Sancak Beyi iken dünyaya gelmiþtir. Kardeþi I. Ahmed'in genç yaþta vefatý üzerine 22 Kasým 1617'de tahta çýkmýþtýr.

Sultan II. Osman Han

Babasý, Sultan I. Ahmed Annesi, Mahfiruz Sultan Doðum Tarihi, 3 Kasým 1604 Tahta Çýkýþý, 26 Þubat 1618 Tahttan Ýndirildiði Tarih, 19 Mayýs 1622 Ölümü, 20Mayýs 1622

Sultan, II. Osman, padiþah olarak Osmanlý tahtýna çýktý. Sultan Osman genç yaþta tahta çýktýðý zaman divan çerileri arasýnda deðiþiklik yaptý.

Sultan IV. Murad Han

Babasý, Sultan I. Ahmed Annesi, Kösem Sultan Doðum Tarihi, 27 Temmuz 1612 Tahta Çýkýþý, 10 Eylül 1623 Ölümü, 19 Þubat 1640 Gecesi

Sultani IV. Murad. Osmanlý tahtýna on yedinci padiþah olarak, çok genç yaþta, Eylül 1623'te geçti.

Sultan Ýbrahim Han 1616-1648

Babasý, Sultan I. Ahmed Annesi, Kösem Sultan Doðduðu Tarih, 4 Kasým 1615 Padiþah Olduðu Tarih, 9 Þubat 1640 Tahttan Ýndirildiði Tarih, 8 Aðustos 1648 Öldürülmesi, 18 Aðustos 1648

Sultan Ýbrahim, 8 Þubat 1640'da kardeþi IV. Murad'ýn ölümü üzerine 25 yaþýnda ve on sekinci padiþah olarak Osmanlý tahtýna çýktý. Þehzadeliðinde çok sýký bir saray hayatý yaþamýþ, kardeþleri öldürüldüðünden korku içinde büyümüþtü.

Sultan IV. Mehmed Han 1642-1693

Babasý, Sultan Ýbrahim Annesi, Hatice Turhan Sultan Doðduðu Tarih, 2 Ocak 1642 Padiþah Olduðu Tarih, 8 Aðustos 1648 Tahttan Ýndirildiði Tarih, 8 Kasým 1648 Ölümü, 6 Ocak 1693

Sultan IV. Mehmed, on dokuzuncu padiþah olarak Osmanlý tahtýna çýktý. Ýstanbul'da doðmuþtur. Babasý Sultan Ýbrahim'den baþka hanedanýn devamýný saðlayacak erkek evlat bulunmadýðý için doðumu çok büyük sevinç yaratmýþ ve üç gün, üç gece þenlik yapýlmýþtý.

Sultan II. Süleyman Han 1642-1691

Babasý, Sultan Ýbrahim Annesi, Saliha Dila Sultan Doðduðu Tarih, 15 Nisan 1642 Padiþah Olduðu Tarih, 8 Kasým 1687 Ölümü, 22 Haziran 1691

Sultan IV. Mehmed'in 8 Kasým 1687'de tahttan indirilmesi ile yirminci padiþah olarak Osmanlý tahtýna çýktý. Þehzadelik hayatý Ýstanbul ve Edirne saraylarýnda geçmiþti.

Sultan II. Ahmed Han 1643-1695

Babasý, Sultan Ýbrahim Annesi, Muazzez Sultan Doðduðu Tarih, 25 Þubat 1643 Padiþah Olduðu Tarih, 22 Haziran 1691 Ölümü, 6 Þubat 1695

Sultan Ahmed, Edirne'de yirmi birinci padiþah olarak Osmanlý tahtýna çýktý. Devlet 2. Viyana bozgununun sarsýntýlarýndan kurtulmak için Avusturya'ya karþý yeni sefer hazýrlýðýna girmiþlerdir.

Sultan II. Mustafa Han 1664-1704

Babasý, Sultan IV. Mehmed Annesi, Emetullah Rabia Doðduðu Tarih, 5 Haziran 1664 Padiþah Olduðu Tarih, 6 Þubat 1695 Tahttan Ýndirildiði Tarih, 23 Aðustos 1703 Ölümü, 8 Ocak 1704

Sultan Mustafa, 1664 yýlýnda Ediene'de doðdu. Ýyi bir eðitim gördü. 1695 yýlýnda yirmi ikinci padiþah olarak 31 yaþýnda Osmanlý tahtýna çýktý. Devlet yönetimini teslim aldýðýnda, ilk sözü atalarý gibi fetihler yapmak, kaybedilen topraklarý geri almak için ordunun baþýnda sefere çýkacaðýný bildirmiþtir.

Sultan III. Ahmed Han 1673-1736

Babasý, Sultan IV. Mehmed Annesi, Emetullah Sultan Doðduðu Tarih, 30/31 Aralýk 1673 Padiþah Olduðu Tarih, 22 Aðustos 1703 Tahttan Ýndirildiði Tarih, 1/2 Ekim 1730 Ölümü, 1 Temmuz 1736

Sultan III. Ahmed, yirmi üçüncü padiþah olarak Aðustos 1703'de Osmanlý tahtýna çýktý. Annesinin desteði ile iyi bir eðitim almýþ, zeki bir þehzade idi. Çocukluðu rahat bir þekilde geçtiði için devlet iþlerini takip edebilmiþ, devlet idaresi hakkýnda da bilgi sahibi olmuþtur.

Sultan I. Mahmud Han 1696-1754

Babasý, Sultan II. Mustafa Annesi, Saliha Sultan Doðduðu Tarih, 2 Aðustos 1696 Padiþah Olduðu Tarih, 2 Ekim 1730 Ölümü, 13 Aralýk 1754

Sultan Mahmud, yirmi dördüncü padiþahý olarak, Ekim 1730'da Osmanlý tahtýna çýktý. Sultan Mahmud, anne kucaðýnda ve onun sevgisi ile büyümüþ ve dönemin en ünlü hocalarýndan iyi bir eðitim almýþtý. Güçlü zekasý ve öðrenme isteði, kýsa zamanda çok bilgili olmasýný saðlamýþtý.

Sultan III. Osman Han 1699-1757

Babasý, Sultan II. Mustafa Annesi, Þehsuvar Sultan Doðduðu Tarih, 2 Ocak 1690 Padiþah Olduðu Tarih, 13 Aralýk 1754 Ölümü, 29/30 Ekim 1757

Sultan III. Osman, yirmi beþinci padiþah olarak Osmanlý tahtýna çýktý. Þehzadeliði sarayda gözetim altýnda geçmiþti. Ýyi bir eðitim almýþ, kendini yetiþtirmiþti. Yumuþak karakteri olmasýna karþýn, çabuk kýzar ve sinirli hareket ederdi. 

Sultan III. Mustafa Han 1717-1774

Babasý, Sultan III. Ahmed Annesi, Mihrimah Sultan Doðduðu Tarih, 28 Ocak 1717 Padiþah Olduðu Tarih, 30 Ekim 1757 Ölümü, 21 Ocak 1774

Sultan Mustafa, yirmi altýncý padiþah olarak Osmanlý tahtýna çýktý. Annesinin desteði ile iyi bir eðitim alarak yetiþti. Sarayda serbest olarak büyüdüðü için devlet iþlerini de yakýndan öðrenme fýrsatý oldu. Çok zeki idi, çalýþmayý da seviyordu.

Sultan I. Abdülhamid 1725-1789

Babasý, Sultan III. Ahmed Annesi, Rabia Sultan Doðduðu Tarih, 20 Mart 1725 Padiþah Olduðu Tarih, 21 Ocak 1774 Öldüðü Tarih, 6/7 Nisan 1789

Sultan Abdülhamid, yirmi yedinci padiþah olarak Osmanlý tahtýna çýktý. Çocukluðu saray içinde eðitim alarak geçti. Kitap okuma sevgisi onu geçmiþi ile baðlýyordu.

Yayýnlanma Tarihi : 05.04.2014

Osmanlý Padiþahlarý Yorumlarý ve Tartýþma Forumlarý  
Ýsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik
 
 Kýrmýzý renk ile yazýlan sayýyý girin
   

20 Yorum Yapýlmýþ "Osmanlý Padiþahlarý"

bosver

27 den sonrasi yok

2018-01-01

Kullanýcý oyu: 4,5

melike

çok beðendim çok saolun yaz ödevime yardýmcý oldu.

2016-08-20

Kullanýcý oyu: 4,5

Ali

çok begendim projeme yardýmcý oldu çok tþk

2016-04-09

Kullanýcý oyu: 4,5

duygu efe

çok ðüzel þu anda proje ödevimi yapýyorum teþekürler

2016-03-23

Kullanýcý oyu: 4,5

KEREM

yA iYÝ hOÞTA Bazý Padiþahlar`ýn ismi Yok Mesela Abdülmecid ama neyse teþekkürler proje ödevimi yaptým:)

2016-03-18

Kullanýcý oyu: 4,5

YAREN

AY YIL SENE GÜN HAFTA SONUNDA TAHTA

2016-03-02

Kullanýcý oyu: 4,5

Mehmet

Neden sadece önemlileri koymuyorsunuz yada ayrý bir sayfa yapýn daha kolay ödev yaparýz

2016-02-03

Kullanýcý oyu: 4,5

gizli

güzel eksik olmasaydý çok daha güzel olacaktý

2016-01-03

Kullanýcý oyu: 4,5

asdf

9 tane padiþahý en kýsa sürede tamamlamalýsýnýz artýk onun haricinde çok iþime yaradý çok saolun

2015-12-12

Kullanýcý oyu: 4,5

fsdrf

9 padisaahý ekleyýn odevýmý yapamýyorum :D

2015-05-21

Kullanýcý oyu: 4,5

...

9 tane padiþah eksik. Onun dýþýnda güzel. Devamýný kýsa zamanda tamamlamalýsýnýz.

2014-06-04

Kullanýcý oyu: 4,5

hkurt

Bakýyorum hepsi süper, hepsi garika insanlar..o zaman neden türk ulysu yok oluþa sürüklendi?

2014-05-30

Kullanýcý oyu: 4,5

yusuf Tunçer

Admin iyi hoþ da Þeyhülislam ýn fetva vermediði savaþa çýkamazlardý Osmanlý padiþahlarý.Yani oyle yazdýðýn kadar çok yetkileri yoktu. Bol keseden tarih paylaþmayýn

2014-03-27

Kullanýcý oyu: 4,5

sema

osmanlý eðer kapitülasyonlar vermeseydi þun hala ayakta olurdu.

2014-03-25

Kullanýcý oyu: 4,5

tayfun KILINÇ

mekanlarý cennet olsun Allah rahmet eylesin

2014-02-23

Kullanýcý oyu: 4,5

ayhan

onlar olmasaydý biz olmazdýk allah rahmet eylesin ruhlarý þad ve mekanlarý cennet olsun

2014-02-12

Kullanýcý oyu: 4,5

ece

allah hepsinden razý olsun ruhlarý þad mekanlarý cennet olsun

2014-01-07

Kullanýcý oyu: 4,5

nesrin

ya bu kadar yazý yazýlmaz da okunmaz da ne uzun þey ya

2013-12-04

Kullanýcý oyu: 4,5

demet

ALLAH RAHMET EYLESÝN RUHLARÝ ÞAD OLSUN

2013-12-02

Kullanýcý oyu: 4,5

erdal

ALLAH RAHMET ELESÝN RUHLARI ÞAD OLSUN

2013-11-23

Kullanýcý oyu: 4,5
Diðer (20) yorumu gösterGizlilik Ýlkeleri | Güvenlik Ýlkeleri | Ýletiþim | Site Haritasý | Yardým Forumlarý

Osmanlý Padiþahlarý, Sitede yer alan grafiklerin tüm haklarý saklýdýr. Kopyalayanlar hakkýnda yasal iþlem yapýlacaktýr. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlý olup, kullanýmýna, uygulanmasýna, satýn alýnmasýna, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracýlýk etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynaðý olmayýp, kullanýcýlar tarafýndan eklenmiþtir veya yorumlanmýþtýr. buradaki bilgiler sitemizin asýl görüþlerini içermeyebileceði gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Mayýs - 2018